Podijeli i ispiši

color #000000
color #000000

OPĆA INFORMACIJA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA


dm-drogerie markt d.o.o., Zagreb, Kovinska 5a, OIB: 94124811986, (dalje u tekstu: Društvo) kao voditelj obrade podataka, daje ove Informacije o zaštiti podataka vezano uz obrade osobnih podataka i pravila povezana sa slobodnim kretanjem osobnih podataka s obzirom na to da je Društvo obveznik  primjene odredaba Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 od 27. travnja 2016. (dalje u tekstu: Opća uredba) kao i obveznik Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Voditelj obrade pri obradi osobnih podataka poduzima sve mjere zaštite osobnih podataka od povrede osobnih podatka, uključujući sve legitimne, tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka, da se podatci zaštite od bilo kakve neovlaštene obrade, bilo vanjske (od strane podizvođača, dobavljača, drugih korisnika usluga, neovlaštenih trećih), bilo interne, podrazumijevajući da će se u cijelosti pridržavati zahtjeva i načela Opće uredbe. 

Sadržaj 

1. Voditelj obrade podataka – identitet i kontakt-podatci            
2. Svrhe obrade radi kojih se upotrebljavaju osobni podatci i pravna osnova obrade, posebice imajući u vidu je li davanje podataka zakonska ili ugovorna obveza ili uvjet nužan za sklapanje ugovora ili je li ispitanik obvezan dati podatke te koje su posljedice ako se podatci ne daju
U koju svrhu vršimo obradu Vaših podataka i što  je pravna osnova za obradu? 
3. Primatelji ili kategorije primatelja osobnih podataka 
4. Način prikupljanja i primanja podataka       
5. Razdoblje u kojem će osobni podatci biti pohranjeni odnosno kriteriji po kojima će se utvrditi razdoblje pohrane        
6. Prava ispitanika na pristup osobnim podatcima,  ispravak osobnih podataka, njihovo brisanje po proteku navedenog razdoblja čuvanja, ograničenje obrade, prava na prenosivost podataka te pravo prigovora na obradu, pravo na povlačenje privole ukoliko je osnova privola, pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu
7. Sigurnosna  zaštita podataka
8. Slobodno tražite i pojašnjenja              


 

1. Voditelj obrade podataka – identitet i kontakt-podatci 

Naziv voditelja obrade: dm-drogerie markt d.o.o., Zagreb, Kovinska 5a, OIB: 94124811986,

Kontakti:

- dm-drogerie markt d.o.o., 10090 Zagreb, Kovinska 5a,
uz napomenu „zaštita podataka“
ili
- e-mail: zastitapodataka@dm.hr 

Vezano uz obradu podataka i ostvarivanje prava vezano uz istu možete nas kontaktirati u pogledu svih informacija o našoj politici / postupcima/ protokolima zaštite podataka putem službenika za zaštitu podataka 

Kontakt službenika: zastitapodataka@dm.hr 

Sukladno odredbi članka 37. Opće uredbe imenovali smo službenika za zaštitu podatka temeljem njegovih stručnih kvalifikacija i stručnog znanja o pravu i praksama u području zaštite podataka.

Službenik za zaštitu podataka uz ostalo vodi brigu o zakonitosti obrade Vaših osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi propisa o zaštiti osobnih podataka, upozorava nas na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja, upoznaje sve osobe koje sudjeluju u obradi osobnih podataka s njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka, te Vam omogućuje ostvarivanje Vaših prava

Osigurali smo da službenik na primjeren način i pravodobno bude uključen u sva pitanja vezana uz zaštitu Vaših  podataka. Službenik za zaštitu osobnih podataka obvezan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti. Navedena obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka.

 

2. Svrhe obrade radi kojih se upotrebljavaju osobni podatci i pravna osnova obrade, posebice imajući u vidu je li davanje podataka zakonska ili ugovorna obveza ili uvjet nužan za sklapanje ugovora ili je li ispitanik obvezan dati podatke te koje su posljedice ako se podatci ne daju 

U koju svrhu vršimo obradu Vaših podataka i što je pravna osnova za obradu? 

Vaši osobni podatci koje obrađujemo uključuju podatke kao što su ime, prezime, spol, datum rođenja, OIB, adresa e-pošte / kućna adresa / broj mobilnog telefona, a u posebnim slučajevima i Vaše fotografije, video i audio snimke,  korisnička imena i sl.

Za svaku obradu osobnih podataka jasno ćemo Vam ukazati na osnovu i zakonitost obrade kako je nastavno navedeno.

Ovisno o svrsi obrade podataka, pravna osnova za obradu Vaših podataka može biti neka od navedenih:

1) propis nas obvezuje na obradu podataka
2) izvršavanje ugovora ili sklapanja ugovora
3) Vaša privola - privola Ispitanika
4) naš legitimni interes koji se temelji na potrebi poboljšanja naših proizvoda i usluga, u cilju boljeg razumijevanja Vaših potreba i očekivanja te zaštite imovine i osoba kao i na potrebi da spriječimo prijevare i pronevjere, da osiguramo sigurno i ispravno funkcioniranje uređaja/web-lokacije/aplikacija i njihovo poboljšanje.

Vaše podatke, primjerice ime prezime, adresu, broj telefona, mail adresu, možemo dobiti prije svega od Vas u trenutku kada pristupate Društvu iz bilo kojeg razloga ili nas kontaktirate telefonom, mailom, poštom ili na bilo koji drugi način, a ovisno o Vašem upitu prema Društvu podatke uzimamo kako bismo Vam odgovorili na npr. zahtjev za rješavanje reklamacije, ulaganje pritužbe, zahtjev za kupovinu proizvoda, zahtjev za poslovnom suradnjom u bilo kojem obliku, zahtjev za pomoći, zahtjev za donacijom ili pak molba za zapošljavanje, zahtjev za sudjelovanje u našim nagradnim igrama, zahtjev za uključivanjem u program lojalnosti i sl.

U svakom od ovih slučajeva podatke obrađujemo kako bismo Vam odgovorili, za što je pravna osnova naš legitimni interes s obzirom na to da ste nam se izravno obratili ili pak druga svrha prikupljanja podataka da bismo zaključili ugovor ili poduzeli radnje koje su nužne prije zaključenja ugovora.

U nekim slučajevima možemo tražiti od Vas i daljnje podatke kao što je npr. spol i datum rođenja koji su nužni radi utvrđivanja i sprječavanja, kako zlouporaba tako i zbog ispunjenja naših zakonskih obveza, prije svega identifikacije, koje nam nalažu pozitivni propisi.

Ukoliko ste koristili naše web stranice ili sudjelovali u našim anketama, nagradnim igrama i slično te ste nam povjerili podatke o vašoj mail adresi, tada je moguće na temelju našega legitimnog interesa, s obzirom na to da smatramo da ste zainteresirani i za daljnje ponude ili akcije našega Društva, da Vam pošaljemo poruku i podsjetnik na naše slijedeće kako bismo bolje razumjeli Vaše potrebe i samim time poboljšali i naše usluge prema Vama.

U svakom trenutku možete to onemogućiti jednostavnim klikom na odjavu, nakon čega Vas više nećemo kontaktirati. Vaša mail adresa ostaje u našoj evidenciji isključivo iz razloga ažuriranja i dokazivanja da Vašu adresu ne koristimo u svrhu kontaktiranja ako ste zatražili da Vam više ne šaljemo niti kakve marketinške materijale. Ukoliko ste sudjelovali u našim nagradnim igrama, Vaše podatke, ime i prezime i eventualno druge podatke, ćemo obrađivati u cilju provedbe nagradne igre te izvršenja obveze predaje nagrade ukoliko ste osvojili kakvu nagradu.

Posebna pravila o privatnosti vrijede za program active beauty - molimo Vas pročitajte ih 

U određenim slučajevima Vaše podatke možemo koristiti samo ako ste nam za to dali izričitu privolu. Privola mora biti dana na jednostavan način jasnim potvrdnim znakom i uvijek je možete povući. Zakonitost obrade prije povlačenja privole uvijek ostaje nedvojbena. Privolu od Vas tražimo u slučaju kada Vam želimo poslati izravne marketinške materijale. Tada prije slanja marketinških materijala od strane nas ili naših partnera od Vas tražimo nedvojbeni pristanak na primitak takvih materijala. Nakon povlačenja privole Vaše podatke niti na koji način ne obrađujemo, no, moramo ih sačuvati samo u opsegu potrebnom kako bismo dokazali da je daljnja privola uskraćena te da je obrada prije uskraćivanja bila zakonita.

Prostorije ili na prostor kojim upravlja Društvo radi zaštite imovine i osoba koje se na prostoru ili u prostorijama nalaze osiguravamo i snimamo videonadzorom za koji je procedura pristupa i korištenja vrlo stroga. Pravna osnova za ovakvu obradu je u našem legitimnom interesu zaštite imovine i osoba.     

U situacijama u kojima su ispitanici maloljetne osobe, odnosno u kojima su predmet obrade podatci maloljetnika, zatražit ćemo dodatno podatke koji se odnose i na zakonskog zastupnika maloljetnika u cilju valjanog zastupanja i davanja pravno relevantnog očitovanja volje.

Detaljnu informaciju o obradi podatka koju vršimo putem naše web stranice možete pronaći na našoj web stranici www.dm.hr pod izbornikom zaštita podataka na internetu. 

3. Primatelji ili kategorije primatelja osobnih podataka 

Kome prosljeđujemo  Vaše osobne podatke? 

Vaše osobne podatke ne dostavljamo drugim primateljima, osim ako nas za to ne ovlastite ili ih moramo dostaviti radi ispunjenja ugovorne ili zakonske obveze koju imamo prema Vama ili nadležnim tijelima. Osiguravamo da naši partneri osobne podatke obrađuju na način sukladan zakonskim propisima i ovlastima radi ispunjenja ugovora odnosno svrhe u koju su osobni podaci dani te radi naših zakonskih obveza kako bismo spriječili nezakonita postupanja.

Samo ako ste nam na dobrovoljan i nedvojben način dali privolu u svrhe izravnog marketinga, Vaše osobne podatke obrađuje treći voditelj obrade u skladu s vlastitim uvjetima i odredbama te pravilima privatnosti.

Pažljivo pročitajte pravila treće osobe prije nego što date suglasnost o otkrivanju informacija o sebi. 

Vaše osobne podatke možda će obrađivati i pouzdani treći pružatelji usluga.

Pouzdanim trećim osobama povjeravamo dio poslovnih zadataka koje obavljaju u naše ime. Pružamo im samo informacije potrebne za izvršavanje usluge iz ugovora te zahtijevamo da ne upotrebljavaju vaše osobne podatke u koje druge svrhe. Poduzeli smo sve primjerene mjere kako bismo utvrdili da te treće osobe štite vaše osobne podatke.

Slijedom navedenog  usluge obrade vaših osobnih podataka možemo povjeriti:

- članicama dm koncerna čiji je član dm-drogerie markt d.o.o. te našim podizvršiteljima radi ispunjenja naše obveze dostave

- trećim osobama koje nam pomažu u pružanju tehničke podrške kao što su pružatelji platforme ili smještaja na poslužitelju, podrške i održavanja baza podataka, kao i softvera i aplikacija koje mogu sadržavati vaše podatke (takve usluge ponekad podrazumijevaju dopušten pristup vašim podacima da bi se mogli izvršiti nužni zadatci)

- u određenim slučajevima podatke možemo dostaviti našim odvjetnicima, revizorima, zaštitarskoj službi u ograničenom opsegu kako bi isti izvršili naloge koje smo im dali.

U svakom slučaju s primateljima podataka pažljivo ugovaramo minimum podataka koji je nužan za izvršenje njihovog posla.

4. Način prikupljanja i primanja podataka 

Na koji način prikupljamo Vaše podatke? 

Vaše podatke prikupljamo putem naših telefona, web stranica, e-maila, formulara, aplikacija, uređaja, sustavom nadzornih kamera u poslovnim prostorijama, neposredno u sjedištu Društva ili na druge načine kada nam se obraćate.

Vaše podatke može nam dostaviti i treća osoba koja nam je povjerila uslugu izvršenja određenog posla. Tada smo obvezni Vaše podatke obrađivati u skladu s pravilima privatnosti osoba koje su nam podatke ustupile na obradu.

5. Razdoblje u kojem će osobni podatci biti pohranjeni odnosno kriteriji po kojima će se utvrditi razdoblje pohrane 

Koliko dugo čuvamo Vaše podatke i na koji način odlučujemo o vremenu čuvanja: 

Vaše osobne podatke čuvat ćemo za sve vrijeme trajanja ugovornog odnosa ili sukladno propisima određenim rokovima za čuvanje pojedine dokumentacije, odnosno dok traje (postoji)  naš legitimni interes.

Prilikom određivanja vremena čuvanja Vaših osobnih vodimo se nastavno navedenim parametrima:

- kod sklapanja ugovora osobne podatke pohranjujemo za vrijeme trajanja ugovora

- kod sudjelovanja u promotivnim ponudama osobne podatke pohranjujemo za vrijeme trajanja promotivne prodaje

- kod rješavanja upita ispitanika - za vrijeme rješavanja upita

- kod izravnog marketinga (osnova je privola) pohranjujemo osobne podatke dok ispitanik ne otkaže prijavu ili ne zatraži brisanje pretplate ili po proteku  razdoblja neaktivnosti.

U slučaju da su Vaši podaci u našem posjedu jer su obrađeni u postupcima koji se vode pred nadležnim tijelima, čuvat ćemo ih do pravomoćnosti odluka u postupcima koji su pokrenuti, a u kojima je kao dokaz bio korišten podatak prikupljen nadzornim uređajem Voditelja obrade ili do nastupanja zastare za pokretanje navedenih postupaka.

Voditelj obrade će izraditi kopiju osobnih podatka koje radi provođenja postupaka pred nadležnim tijelima bude dostavljao kao dokaz u postupku.

Nakon proteka roka, uništiti ćemo prikupljene podatke na najprimjereniji  način: brisanjem s nosača ili ako to ne bude bilo moguće, uništavanjem nosača podataka na zakonom predviđeni način kod za to ovlaštenih osoba ili će podatci biti anonimizirani tako da ispitanici ne mogu biti identificirani.

Nakon proteka roka koji je određen za pohranu  Vaših podatka isti će biti brisani na primjeren način.

6. Prava ispitanika na pristup osobnim podatcima, ispravak osobnih podataka, njihovo brisanje po proteku navedenog razdoblja čuvanja, ograničenje obrade, prava na prenosivost podataka te pravo prigovora na obradu, pravo na povlačenje privole ukoliko je osnova privola, pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu 

Prije svega želimo Vas uputiti da imate  pravo na jasne, transparentne i lako razumljive informacije o tome kako upotrebljavamo Vaše osobne podatke te koja su Vaša prava vezana uz obradu podataka.

Za ostvarenje prava koja su nadalje obrazložena sukladno propisima o zaštiti podataka možete nam se obratiti na zastitapodataka@dm.hr. 

Imate pravo pristupa
Kao ispitanik imate pravo  pristupiti svojim osobnim podacima sukladno odredbama Opće uredbe.

U slučaju zlouporabe prava na pristup – primjerice ako su zahtjevi očigledno neutemeljeni, pretjerani ili učestali, možemo odbiti postupiti po Vašem  zahtjevu ili je moguće naplati primjerene  naknade uzimajući u obzir administrativne troškove pružanja informacija.

Imate pravo zatražiti ispravak
Možete zatražiti ispravljanje osobnih podataka, ako su neispravni ili nevažeći i/ili njihovo dopunjavanje, ako su nepotpuni.

Ovlašteni ste tražiti brisanje Vaših osobnih podataka / pravo na zaborav kada Vaši osobni podatci više nisu nužni u odnosu na svrhu za koje su obrađeni, ukoliko se obrada temelji na Vašoj privoli, a privolu ste povukli i kada ne postoji pravna osnova za obradu, ukoliko obrada predstavlja nesrazmjerno zadiranje u Vaše zaštićene interese, ukoliko su podaci nezakonito  obrađivani, ukoliko to nalažu popisi.

Posebice Vam napominjemo da gore navedeno pravo  ima ograničenja u slučajevima kada smo obvezani sukladno propisima ili temeljem našeg legitimnog prava ovlašteni zadržati Vaše osobne podatke radi dokazivanja našega postupanja.

Možete zatražiti ograničenje obrade
Ovo pravo ograničava obradu Vaših podataka, što znači da ih možemo pohranjivati, ali ih ne možemo upotrebljavati niti dodatno obrađivati.

Navedeno pravo vezano je uz ograničene okolnosti koje su određene  Općom uredbom o zaštiti podataka, i to u sljedećim slučajevima:

- osporavate točnost osobnih podataka na razdoblje kojim nam se omogućuje provjera točnosti osobnih podataka

- obrada je nezakonita i Vi se protivite brisanju osobnih podataka te umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe

- osobni podatci nam više nisu potrebni za obradu, ali Vi zahtijevate njihovu obradu radi utvrđivanja, ostvarivanja ili obrane zakonskih prava

- izjavili ste prigovor na obradu koja se temelji na našem  legitimnom  interesu očekujući potvrdu o tome nadilaze li naši legitimni interesi Vaše  razloge

Možete zatražiti prijenos Vaših podataka
Možete zatražiti pomicanje,  kopiranje  ili prijenos podatak iz naše baze podataka u drugu bazu podataka, što za posljedicu  ne smije imati negativan utjecaj na prava slobode drugih.

Napominjemo kako se ovo pravo odnosi samo na podatke koje ste nam dali u strukturiranom obliku, temeljem ugovora ili suglasnosti i ako se obrada provodi automatiziranim putem.

Imate pravo povući privolu ukoliko se obrada temelji na istoj:
Privolu za obradu podataka možete povući kad se obrada podataka temelji na Vašoj privoli i to na jasan i nedvojben način.

Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju suglasnosti prije njezina povlačenja.

Imate pravo podnijeti prigovor vezan uz način na koji obrađujemo Vaše podatke nadzornom tijelu

Ukoliko smatrate da Vam je na ikoji način možda povrijeđeno  koje pravo vezano uz zaštitu osobnih podataka, u cilju  ostvarivanja svojih prava podnijeti prigovor nadzornom  tijelu za zaštitu podataka – Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, 10 000 Zagreb, www.azop.hr, azop@azop.hr.

Obveza davanja osobnih podatka i posljedice uskrate
Kada podatke dajete u svrhu izvršenja našeg ugovornog odnosa, navedeno  predstavlja ugovornu obvezu koja je nužna za zaključenje ugovornog odnosa. Prilikom sklapanja ugovora ukoliko ne želite  dati osobne podatke, neće biti moguće sklopiti ugovor.

Kada podatke dajete u svrhu marketinških aktivnosti, navedeno ne predstavlja ugovornu obvezu već se isti daju dobrovoljno temeljem privole. Nepostojanje privole za obradu podatka u marketinške svrhe nema za posljedicu nemogućnost sklapanja ugovornog odnosa između nas. No, u tom slučaju nećete imati informacije o pogodnostima koje može ostvariti vezano uz naše proizvode/usluge.

7. Sigurnosna  zaštita podataka 

Mi štitimo Vaše osobne podatke 

Obvezni smo štititi osobne podatke i poduzimati potrebne mjere da bismo osigurali njihovu zaštitu sukladno propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podatka.

Ugovorno smo obvezali treće osobe s kojima smo u poslovnom odnosu, a koji vrše obradu osobnih podataka temeljem tog poslovnog odnosa, na postupanje sukladno predmetnim propisima. 

Učinili smo sve  kako bismo primjereno zaštitili Vaše  osobne podatke te s istima postupamo  striktno se pridržavajući pravila određenih u propisima, primjenjujući najnaprednije sigurnosne sustave i tehnike kako bismo onemogućili neovlašteni pristup podacima.

Posebice napominjemo kako nije moguće u cijelosti i apsolutno osigurati siguran prijenos podataka putem Interneta, stoga nismo u mogućnosti jamčiti apsolutnu sigurnost podataka poslanih na našu web-stranicu.

Slijedom navedenog svaki  prijenos podataka vršite  na vlastitu odgovornost.

8. Slobodno tražite i pojašnjenja 

U svakom slučaju i na sve Vaše upite za dodatnim pojašnjenjima rado ćemo Vam odgovoriti. 

Vaše upite na ustručavajte se poslati službeniku za zaštitu podataka na sljedeću mail adresu: zastitapodataka@dm.hr 

dm-drogerie markt d.o.o. 

U Zagrebu, svibanj 2018